ILMU ITU TIADA TEPIANNYA ILMU ITU CAHAYA

GURU PENDIDIKAN ISLAM SILA MASUK LAMAN ePORTAL PENDIDIKAN ISLAM DARI SAYA AHMADAN BIN GHAZALI

Jumat, 10 April 2015

KBAT

KBAT MARI KITA BELAJAR BUAT SOALANJawab semua soalan dibawah
1

Firman Allah S.W.T.  :


öNs9r& (#÷rttƒ öNx. $uZõ3n=÷dr& `ÏB OÎgÎ=ö7s% `ÏiB 5bös% öNßg»¨Y©3¨B Îû ÄßöF{$# $tB óOs9 `Åj3yJçR ö/ä3©9 $uZù=yör&ur uä!$yJ¡¡9$# NÍköŽn=tã #Y#uôÏiB $uZù=yèy_ur t»yg÷RF{$# ̍øgrB `ÏB öNÍkÉJøtrB Nßg»uZõ3n=÷dr'sù öNÍkÍ5qçRäÎ/ $tRù't±Sr&ur .`ÏB öNÏdÏ÷èt/ $ºRös% tûï̍yz#uä ÇÏÈ
(سورة الأنعام اية 6)   
a.
Ayat  di atas menerangkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia.

(i)
Nyatakan dua contoh nikmat.........................................................................................................................................................................................................


(ii)
Jelaskan dua cara manusia bersyukur kepada Allah.........................................................................................................................................................................................................

(iii)

 

A


Jika kamu bersyukur nescaya Allah akan menambah nikmat kepadamu……

BBerdasarkan gambar A dan petikan B, berikan hujah anda mengenai nikmat Allah kepada manusia.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2

Firman Allah S.W.T.  :


öNs9r& (#÷rttƒ öNx. $uZõ3n=÷dr& `ÏB OÎgÎ=ö7s% `ÏiB 5bös% öNßg»¨Y©3¨B Îû ÄßöF{$# $tB óOs9 `Åj3yJçR ö/ä3©9 $uZù=yör&ur uä!$yJ¡¡9$# NÍköŽn=tã #Y#uôÏiB $uZù=yèy_ur t»yg÷RF{$# ̍øgrB `ÏB öNÍkÉJøtrB Nßg»uZõ3n=÷dr'sù öNÍkÍ5qçRäÎ/ $tRù't±Sr&ur .`ÏB öNÏdÏ÷èt/ $ºRös% tûï̍yz#uä ÇÏÈ
(سورة الأنعام اية 6)   
a.
Ayat  di atas bencana yang Allah turunkan kepada manusia .

(i)
Jelaskan dua contoh kaum yang Allah musnahkan.........................................................................................................................................................................................................


(ii)
Jelaskan dua sebab Allah S.W.T. membinasakan umat rasul-rasul terdahulu.........................................................................................................................................................................................................


(iii)

 

A


Jika kamu kufur sesungguhnya azab Allah amat pedih.

BBerdasarkan gambar A dan petikan B, berikan hujah anda mengenai bencana Allah kepada manusia.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3

Firman Allah S.W.T.  :


öNs9r& (#÷rttƒ öNx. $uZõ3n=÷dr& `ÏB OÎgÎ=ö7s% `ÏiB 5bös% öNßg»¨Y©3¨B Îû ÄßöF{$# $tB óOs9 `Åj3yJçR ö/ä3©9 $uZù=yör&ur uä!$yJ¡¡9$# NÍköŽn=tã #Y#uôÏiB $uZù=yèy_ur t»yg÷RF{$# ̍øgrB `ÏB öNÍkÉJøtrB Nßg»uZõ3n=÷dr'sù öNÍkÍ5qçRäÎ/ $tRù't±Sr&ur .`ÏB öNÏdÏ÷èt/ $ºRös% tûï̍yz#uä ÇÏÈ
(سورة الأنعام اية 6)   
a.
Ayat  di atas menyuruh manusia menjadi khalifah yang baik di muka bumi. .

(i)
Jelaskan dua tugas khalifah di muka bumi.........................................................................................................................................................................................................


(ii)
Jelaskan balasan Allah kepada manusia yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai khalifah.........................................................................................................................................................................................................
4

Firman Allah S.W.T.  :سورة الأنعام 161-163
ö@è% ÓÍ_¯RÎ) ÓÍ_1yyd þÎn1u 4n<Î) :ÞºuŽÅÀ 5OŠÉ)tGó¡B $YYƒÏŠ $VJuŠÏ% s'©#ÏiB tLìÏdºtö/Î) $ZÿŠÏZym 4 $tBur tb%x. z`ÏB tÇÊÏÊÈûüÏ.ÎŽô³ßJø9$# ö@è% ¨bÎ) ÎAŸx|¹ Å5Ý¡èSur y$uøtxCur ÎA$yJtBur ¬! Éb>u tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ Ÿw y7ƒÎŽŸ° ¼çms9 ( y7Ï9ºxÎ/ur ßNöÏBé& O$tRr&ur ãA¨rr& tûüÏHÍ>ó¡çRùQ$# ÇÊÏÌÈö  

a.
Ayat  di atas menerangkan Allah memberi petunjuk dan jalan yang lurus kepada manusia.

(i)
Nyatakan maksud jalan yang lurus dalam ayat diatas.........................................................................................................................................................................................................


(ii)
Jelaskan hikmah berada pada jalan yang lurus.........................................................................................................................................................................................................


(iii)
Terangkan pengajaran ayat........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


5

Firman Allah S.W.T.  :


uqèdur Ï%©!$# öNà6n=yèy_ y#Í´¯»n=yz ÇÚöF{$# yìsùuur öNä3ŸÒ÷èt/ s-öqsù <Ù÷èt/ ;M»y_uyŠ öNä.uqè=ö7uŠÏj9 Îû !$tB ö/ä38s?#uä 3 ¨bÎ) y7­/u ßìƒÎŽ|  É>$s)Ïèø9$# ¼çm¯RÎ)ur Öqàÿtós9 7LìÏm§ ÇÊÏÎÈ  
 (سورة الأنعام اية 165)   
a.
Ayat  di atas menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi .


Berdasarkan ayat di atas,


(i)
Nyatakan dua tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi.........................................................................................................................................................................................................
Kedudukan darjat manusia yang diberi oleh Allah SWT adalah satu ujian yang mempunyai tujuan tertentu.
(ii)
Jelaskan tujuan tersebut.........................................................................................................................................................................................................

(iii)

 

A

 

BBerdasarkan gambar A dan B, bincangkan tanggungjawab manusia sebagai khalifah.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6

Firman Allah S.W.T.  :


ö@è% uŽöxîr& «!$# ÓÈöö/r& $|/u uqèdur >u Èe@ä. &äóÓx« 4 Ÿwur Ü=Å¡õ3s? @à2 C§øÿtR žwÎ) $pköŽn=tæ 4 Ÿwur âÌs? ×ouÎ#ur uøÍr 3t÷zé& 4 §NèO 4n<Î) /ä3În/u ö/ä3ãèÅ_ó£D /ä3ã¥Îm7t^ãsù $yJÎ/ öNçFZä. ÏmŠÏù tbqàÿÎ=tGøƒrB ÇÊÏÍÈ  
 (سورة الأنعام اية 164)  
a.
Ayat  di atas menjelaskan manusia akan menanggung dosa yang dilakukannya sendiri .

(i)
Nyatakan ganjaran yang diberikan Allah kepada manusia yang taat kepada Allah.....................................................................................................


(iii)

A

 

BBerdasarkan gambar A dan B, berikan hujah anda mengenai dosa dan pahala.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tidak ada komentar: